ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БЕНТОСНОЇ МАКРОФАУНИ ПЛАТФОРМНОЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ПІЗНЬОКРЕЙДОВОЇ ЕПОХИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30970/pal.55.1

Ключові слова:

бентос, макрофауна, пізньокрейдова епоха, платформна Україна

Анотація

Висвітлено особливості просторово-часового розповсюдження бентосної макрофауни (Bivalvia, Gastropoda, Brachiopoda, Echinodea) платформної України протягом пізньокрейдової епохи. Аналіз систематичного складу макрофосилій та їх таксономічної складової протягом пізньокрейдової епохи дозволяє констатувати тісний корелятивний зв’язок різноманіття її різних систематичних груп як в межах окремих регіонів платформної України, так і між спорідненими групами в межах більшої частини території дослідження. Максимальні значення систематичного різноманіття Bivalvia, Gastropoda, Brachiopoda, Echinodea спостерігаються у двох часових інтервалах: середній – початок пізнього сеноману, та пізній кампан – ранній маастрихт з чіткими корелятивними піками кількісних показників видів для всіх груп фауни протягом усієї епохи. Мінімальні значення систематичного різноманіття фіксуються протягом коньяка – раннього кампану. Чисельність, систематичне різноманіття, ареали існування основних бентосних груп макрофауни контролювалися, головним чином, типом субстрату, який залежав від характеру осадконакопичення. На початку пізньокрейдової епохи (ранній-середній сеноман) переважаючим було утворення силікатних порід, представлених пісками кварц-глауконітовими, галечниками та пісковиками, які сприяли утворенню твердого та пухкого субстратів. У туронський, коньякський, сантонський, кампанський та частково маастрихтський віки в осадконакопиченні суттєву роль відігравали процеси карбонатоутворення з накопиченням потужної товщі писальної крейди, вапняків та мергелів та формуванням мулистого та, частково, пухкого субстратів. На твердому субстраті, представленому піщанисто-гравійно-галечними та піщанисто-черепашково-детритовими відкладами, мешкало до 30% систематичного складу представників макрофауни. На пухкому субстраті, що складений піщанисто-вапнистими, піщанисто-мергельними, кременисто-піщанисто-карбонатними відкладами та моховатково-форамініферовими мулами, – до 65%, і лише близько п’яти відсотків – на мулистому субстраті, представленому форамініферово-пітонелово-коколітовими мулами. Закономірності латерального розповсюдження палеобіокомплексів відображено на картах територіального розподілу угруповань протягом пізньокрейдової епохи. З’ясування просторово-часових особливостей розповсюдження бентосних макрофауністичних комплексів платформної України протягом пізньокрейдової епохи є необхідною складовою частиною подальших біостратиграфічних побудов.

Посилання

Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски сеноманських відкладів Волино-Поділля. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2002. № 17. С. 197–201.

Бакаєва С.Г. Поширення та умови існування черевоногих у маастрихтських відкладах Волино-Поділля. Проблеми стратиграфії фанерозою України: Збірник наукових праць ІГН НАН України / відп. ред. П. Ф. Гожик. Київ, 2004. С. 101–105.

Бакаєва С. Стратиграфічне поширення черевоногих молюсків у крейдових відкладах Волино-Поділля. Палеонтологічний збірник. 2004. № 36. С. 67–74.

Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски крейдових відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи та їх стратиграфічне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.09 «Палеонтологія та стратиграфія». Київ : ІГН НАН України, 2007. 24 с.

Бакаєва Софія. Розвиток черевоногих молюсків у крейдяному періоді (Волино-Подільський сегмент Мезотетису). Геологія і геохімія горючих копалин. 2010. № 3–4(152–153). С. 45–56.

Бланк М.Я. Стратиграфія верхньосеноманських відкладів північно-західних окраїн Донбасу. Доповіді Академії наук УРСР. 1964. № 5. С. 635–638.

Гаврилишин В.І. Поширення рядозубих пластинчатозябрових в сеноні Галицько-Волинської западини.. Наукові записки Науково-природознавчого музею АН УРСР. 1962. Т. 10. С. 16–21.

Іванніков О.В. Фауна молюсків на межі нижнього й верхнього відділів крейдової системи південно-західної частини Східно-Європейської платформи. Викопні фауна і флора України. Київ. 1975. С. 20–35.

Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у сеноманський час. Геологічний журнал. 2008. 1. С. 38–47.

Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у туронський час. Геологічний журнал. 2008. № 2. С. 62–68.

Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у коньякський час. Геологічний журнал. 2008. № 3. С. 113–118.

Коцюбинський С.П. Іноцерами крейдових відкладів Волино-Подільської плити. Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. 30 с.

Курепа Я. Видовий склад та поширення верхньокрейдових двостулкових молюсків ряду Pectinida (J. Gray, 1854) в північно-східній частині Волино-Поділля. Проблеми геології фанерозою України: Матеріали VІ всеукраїнської наукової конференції (24-26 вересня 2015 року). Львів, 2015. С. 8–10.

Курепа Я.С. Стратиграфія і двостулкові молюски верхньокрейдових відкладів північно-східної частини Волино-Поділля : дис. … кандидата геол. наук : 04.00.09. Київ : ІГН НАН України, 2018. 347 с.

Мар’яш І. Двостулкові молюски з верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля. Палеонтологічний збірник. 2007. № 39. С. 26–30.

Мар’яш І. М. Стратиграфія і головоногі молюски верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля : дис. … кандидата геол. наук : 04.00.09. Київ : ІГН НАН України, 2018. 252 с.

Мар’яш І.М. Систематичний склад ориктоценозу пізньокрейдового басейну (на прикладі Милятинського кар’єру Рівненщини). Збірник наукових праць ІГН НАН України. Київ, 2011. Вип. 4. С. 105–109.

Мар’яш І. Знахідки акантоцератид з сеноманських відкладів Волині. Палеонтологічний збірник. 2011. № 43. С. 56–64.

Пастернак С.І. Нові дані про фауну журавненського пісковика. Наукові записки Науково-природознавчого музею АН УРСР. 1957. Т. 6. С. 107–112.

Пастернак С.І. Біостратиграфія крейдових відкладів Волино-Подільської плити. Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. 98 с.

Стратиграфія і фауна крейдових відкладів заходу України (без Карпат) : монографія / С.І. Пастернак, В.І. Гаврилишин, В.А. Гинда, С.П. Коцюбинський, Ю.М. Сеньковський. Київ : Наукова думка, 1968. 272 с.

Волино-Поділля у крейдовому періоді : монографія / С.І. Пастернак, Ю.М. Сеньковський, В.І. Гаврилишин. Київ : Наукова думка, 1987. 258 с.

Якушин Л. Систематичний склад і особливості екології сеноманських Mollusca і Brachiopoda платформних областей України. Палеонтологічний збірник. 2004. № 36. С. 64–69.

Якушин Л.М. Особливості розвитку макрофауни пізньокрейдових платформних морів України. Збірник наукових праць ІГН НАН України. Київ, 2005. С. 101–106.

Якушин Леонід. Пізньокрейдові біотичні події на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи (за макрофауною). Палеонтологічний збірник. 2005. № 37. С. 78–83.

Якушин Л.М. Біостратиграфія осадових утворень, палеогеографія та палеоекологія пізньокрейдового морського басейну платформної України (за макрофауною) : дис. …доктора геол. наук : 04.00.09. Київ : ІГН НАН України, 2010. 419 с.

Якушин Л.М. Деякі особливості екології бентосних макрофауністичних угруповань пізньокрейдового морського басейну південно-західної окраїни Східно-європейської платформи (СЄП). Палеонтологічний збірник. 2011. № 43. С. 38–45.

Якушин Л.М. Макрофауністичні біокомплекси пізньокрейдового морського басейну платформної України. Сучасні проблеми геологічних наук : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 155-річчю з дня народження першого українського академіка землезнавця П.А. Тутковського (м. Київ, 15-17 травня 2013 р.). Київ : Національний науково-природничий музей НАН України, 2013. С. 200–201.

Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у сантонський вік. Геологічний журнал. 2009. № 1. С. 36–41.

Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у кампанський вік. Геологічний журнал. 2009. № 2. С. 18–23.

Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у маастрихтський вік. Геологічний журнал. 2009. № 3. С. 23–27.

Alth A. Geognostisch-paleontologische Beschreibung der nachsten Umgebung von Lemberg. Naturwissenschaftliche Abhandlungen. 1850. Аbt. 2. Р. 171–284.

Eichwald Е. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien in geognostischmineralogisher, botanisher und zoologisher Hinsicht. 1830.Wilna. 256 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28