Приклад оформлення

УДК 551.7:535.827.2

 

КОЛЕКЦІЯ ФОСИЛІЙ РОСЛИННИХ І ТВАРИННИХ РЕШТОК ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА: ЗНАЧЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

 

Ярина Тузяк, Оксана Кірчанова

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. М. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005

e-mail: yarynatuzyak@gmail.com

 

Анотація (1800 друк. знаків) мовою статті.

Ключові слова: Колекція, фосилії, база даних, Палеонтологічний музей.

 

Вступ (Постановка проблеми, аналіз досліджень).

Мета статті.

Матеріали і методи досліджень.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Анфімова Г. В., Гриценко В. П., Деревська К. І., Руденко К. В. Палеонтологічне зібрання відділу геології Національного науково-природничого музею НАН України як наукова спадщина. GEO&BIO. 2019. Вип. 17. С. 136–147.
  2. Анфімова Г. В. До історії комплектування палеонтологічного зібрання Геологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України. Праці Центру пам’яткознавста. Вип. 21. Київ. 2012. С. 127–138.
  3. Tuzyak Ya., Іvanina А., Hotsanyuk H., Shaynoha I., Cherniak A. From paleontological collections to the Paleontological Museum of Lviv University as an object of historical, cultural and natural values. Journ. Geol. Geograph. Geoecology. 2021. Nо. 30 (4). P. 781–793. DOI: https://doi.org/10.15421/112172

 

REFERENCES

  1. Anfimova H. V., Hrytsenko V. P., Derevska K. I., Rudenko K. V. (2019). Paleontolohichne zibrannia viddilu heolohii Natsionalnoho naukovo-pryrodnychoho muzeiu NAN Ukrainy yak naukova spadshchyna [The paleontological collection of the Geology Department of the National Natural Science Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine as a scientific heritage]. GEO&BIO, Vol. 17, pp. 136–147. [in Ukrainian]
  2. Anfimova H. V. (2012). Do istorii komplektuvannia paleontolohichnoho zibrannia Heolohichnoho muzeiu Natsionalnoho naukovo-pryrodnychoho muzeiu NAN Ukrainy [To the history of the collection of the paleontological collection of the Geological Museum of the National Science and Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Pratsi Tsentru pamiatkoznavsta – Proceedings of the Center for Historical Studies, 21. Kyiv, pp. 127–138. [in Ukrainian]
  3. Tuzyak Ya., Іvanina А., Hotsanyuk H., Shaynoha I., Cherniak A. (2021). From paleontological collections to the Paleontological Museum of Lviv University as an object of historical, cultural and natural values. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, Nо. 30 (4), pp. 781–793. DOI: https://doi.org/10.15421/112172

 

COLLECTION OF FOSSILS OF PLANT AND ANIMAL REMAINS OF PALEONTOLOGICAL MUSEUM OF IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV: MEANING, CURRENT STATE, PERSPECTIVES OF USE

 

Yаryna Tuzyak, Oksana Kirchanova

Ivan Franko National University of Lviv,

Hrushevskogo Str., 4, Lviv, Ukraine, 79005

e-mail: yarynatuzyak@gmail.com

 

Анотація англійською мовою (1800 друк. знаків).

Key words: Collection, fossils, database, Paleontological Museum.