ПІДЗЕМНІ ВОДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: УМОВИ ЗАЛЯГАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПОЛІПШЕННЯ

Автор(и)

  • Олександр Вовк
  • Вікторія Горбач
  • Людмила Горбач
  • Денис Недбайло

DOI:

https://doi.org/10.30970/vgl.37.09

Ключові слова:

підземні води, геологічний вік, водоносний горизонт, мінеральні води, водозабір, водопостачання, раціональне водокористування, заходи збереження.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню підземних вод Волинської області, умов їх залягання й особливостей використання населенням та економікою регіону. Охарактеризовано різновікові водоносні горизонти, їх ареали й межі поширення на території області. Досліджено особливості залягання кожного водоносного горизонту у зв’язку з геологічною будовою території в геохронологічній послідовності. Описано мінералізовані підземні води, визначено, що найбільш поширеними є хлоридно-натрієві, сульфатні, натрієві та гідрокарбонатно-хлоридні кальцієві води. Для дослідження сучасного стану підземних вод обрано часовий проміжок із 2015 по 2020 роки, визначено основні тенденції використання водних ресурсів. Так, установлено, що частка підземних вод у структурі водокористування постійно зростає, але обсяги водозабору з підземних джерел, навпаки, скорочуються. Проаналізовано динаміку використання водних ресурсів за галузями господарства. Виявлено основного водокористувача протягом досліджуваних років, яким є житлово-комунальне господарство, що зумовлено слабким розвитком економіки регіону й, відповідно, незначними обсягами використання водних ресурсів галузями господарства. Так, досліджено, що на виробничі та сільськогосподарські потреби в середньому витрачається 25,8% і 21,3% відповідно від усіх забраних вод. З’ясовано, що найменше водних ресурсів використовується для потреб зрошення й рибного господарства (9,5% і 6,5% відповідно), однак значними є витрати води під час її транспортування, на які припадає 13% усього водозабору. З метою раціонального використання, збереження й покращення якості підземних вод запропоновано низку заходів. Зокрема, для раціоналізації водокористування доцільним є впровадження маловодних і безводних технологій у виробництво, перехід до зворотного водокористування, реконструкція систем водопостачання. Збереження та поліпшення якості підземних вод вимагають модернізації очисних споруд комунальних підприємств, упровадження очищення стічних дощових вод, ефективного використання в сільському господарстві засобів захисту рослин і мінеральних добрив тощо.

Посилання

Геологія і корисні копалини України : атлас / голов. ред. Л.С. Галецький. Київ : Інститут геологічних наук НАН України, УІЦПТ «Геос-ХХІ століття», 2001. 168 с.

Атлас Волинської області / за ред. Ф.В. Зузука : Комітет геодезії і картографії, 1991. 42 с.

Екосередовище і сучасність / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. Київ : Кондор, 2006. Т 1 : Природне середовище у сучасному вимірі : монографія. 424 с.

Екологічний паспорт Волинської області. Луцьк, 2018. 139 с. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-volinskoyi-oblasti/ (дата звернення: 14.01.2024).

Екологічний паспорт Волинської області. Луцьк, 2021. 133 с. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-volinskoyi-oblasti-za-2020-rik/ (дата звернення: 14.01.2024).

Зузук Ф.В., Колошко Л.К., Колошко З.К. Осушені землі Волинської області та їх охорона : монографія. Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. 294 с.

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод. URL: https://ips.

ligazakon.net/document/REG4330?an=21 (дата звернення: 14.01.2024).

Лажнік В., Майстер А. Водогосподарська освоєність території Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІ «Економічна і соціальна географія». 2016. № 15 (340). С. 64–71.

Мельнійчук М.М., Горбач В.В., Горбач Л.М. Особливості використання водних ресурсів Волинської області та їх екологічний стан у сучасних умовах. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2021. Вип. 54. С. 306–315. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-23.

Міщенко О. Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2018. № 3(72). С. 88–93.

Природа Волинської області / за ред. К.І. Геренчука. Київ : Вища школа, 1975. 147 с.

Стан підземних вод України, щорічник / за ред. Н.Б. Коваленка, В.Ф. Величка. Київ : Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2021. 124 с.

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року. URL: https://voladm.gov.ua/article/strategiya-rozvitku-volinskoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku// (дата звернення: 14.01.2024).

Труш Л.М., Мольчак Я.О. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення. Луцьк : Волинський академічний дім, 1999. 200 с.

Фесюк В.О., Полянський С.В. Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія «Географія». 2009. Вип. 19. С. 49–53.

Хвесик М.А., Мандзик В.М. Водні ресурси – інвестиція сьогодення і перспектива майбутнього. Теорія інвестицій. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 1. С. 2–8. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2009/3.pdf (дата звернення: 14.01.2024).

International chronostratigraphic chart / International Commission on Stratigraphy. 2015. URL: https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2015-01.pdf (дата звернення: 14.01.2024).

Water resources: agriculture, the environment, and society / D. Pimentel, J. Houser, E. Preiss, O. While, H. Fang, L. Mesnick, T. Barsky and other. BioScience. 1997. Vol. 47 (2). P. 97–106.

Starr J.R. Water Wars. Foreign Policy. 1991. № 82 (Spring). P. 17–36. URL: http://www.ciesin.org/docs/006-304/006-304.html (дата звернення: 14.01.2024).

The United Nations World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World / UNESCO World Water Assessment Programme. 2015. 122 p.

The United Nations World Water Development Report 2022: groundwater: making the invisible visible / UNESCO World Water Assessment Programme. 2022. 225 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19