Приклад оформлення

УДК 624.131.3

 

ДЕФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МІОЦЕНОВИХ ГЛИН ОКОЛИЦЬ ЛЬВОВА
(ЗА ПОКАЗНИКАМИ НАБРЯКАННЯ ТА ЗСІДАННЯ)

 

Петро Волошин, Надія Кремінь

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005

е-mail: petro.woloshyn@gmail.com; nadiya.kremin@lnu.edu.ua

 

Анотація (1800 друк. знаків) мовою статті.

Ключові слова: косівська світа, мінералогічний склад, фізичні властивості грунтів, деформаційні властивості, набрякання, зсідання.

 

Основний текст статті.

 

CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Волошин П. К., Кремінь Н. Ю. Особливості набухання та усадки міоценових глин околиць Львова. Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих науковців : мат. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Кривий Ріг: ВЦ Криво-різького нац. у-ту, 2016. С. 60–64.

 

REFERENCES

  1. Voloshyn P. K., Kremin N. Yu. (2016). Osoblyvosti nabukhannia ta usadky miotsenovykh hlyn okolyts Lvova [Features swelling and shrinkage Miocene clay outskirts of Lviv]. Suchasna heolohichna nauka i praktyka v doslidzhenniakh studentiv i molodykh naukovtsiv. Materialy ХII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kryvyi Rih. VTs Kryvorizkoho natsionalnoho universitetu, pp. 60–64 [in Ukrainian]

 

DEFORMATION PROPERTIES OF MIOCENE CLAYS IN THE OUTSKIRTS OF LVIV (AS BASED ON THE INDICATORS OF SWELLING AND SHRINKAGE)

 

Petro Voloshyn, Nadiya Kremin

Ivan Franko National University of Lviv,

Hrushevsky Str., 4, Lviv, Ukraine, 79005

e-mail: petro.woloshyn@gmail.com; nadiya.kremin@lnu.edu.ua

 

Анотація англійською мовою (1800 друк. знаків).

Key words: Kosiv suit, mineralogical composition, physical properties of soils, deformation properties, swelling, shrinkage.