Вимоги до оформлення статей

Редакція збірника приймає статті українською, англійською мовами, раніше ніде не публіковані та не передані для публікації в інші видання. Обсяг статті від 10 сторінок (редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги – 25 мм, абзац – 10 мм). У тексті не використовувати переноси; вживати парні лапки («»); розрізняти символи дефісу (-) і тире (–); ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Стаття має містити:

- Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовувати перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті.

- Назва статті.

- Відомості про автора (авторів) мовою статті з зазначенням прізвища та імені, місця роботи та її повної адреси, e-mail відповідального автора. Ім’я автора (авторів) виділяти жирним накресленням, інші відомості – лише курсивом.

- Анотація (не менше 1800 символів), ключові слова мовою статті.

- Основний текст статті. Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальшого дослідження, які в тексті треба виділити напівжирним шрифтом.

- Список використаної літератури, оформлений за алфавітом мовою оригіналу за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

- References слід подавати після списку використаної літератури. Такий список необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді та перекладі (назви дослідження автора) відповідно до стилю APA.

- Назва статті, відомості про авторів, анотація, ключові слова англійською мовою.

Якщо стаття написана англійською мовою, то в кінці статті подається інформація українською мовою.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Внутрішньо-текстові посилання на список літератури позначаються цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [2] чи [5; 9]. Якщо в тексті статті використано цитату, необхідно навести номер джерела у списку літератури і сторінку, наприклад [1, с. 10], де 1 – порядковий номер у списку, 10 – номер сторінки.

 

Приклад оформлення за посиланням.